Recyklovaný stavební odpad

Zabýváme se také prodejem recyklátu. Často je užíván jako zásypový materiál či pro stabilizaci podkladů. Náš kvalitní tříděný recyklát má mnohem vyšší úroveň a lze ho využít mnoha způsoby. My Vám ho nabízíme za jedinečnou cenu, kontaktujte nás!

Ceník stavebního odpadu

Sběrný dvůr v Míškovicích

Kód odpadu Název Cena od [Kč/t]
01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů 300,- Kč
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 300,- Kč
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 150,- Kč
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04) 800,- Kč
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 1 940,- Kč
17 01 01 Beton 150,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 200,- Kč
betonové panely 250,- Kč
17 01 02 Cihly 420,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 470,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 420,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 470,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 420,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 470,- Kč
17 03 02 Alfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 420,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 470,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 220,- Kč
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 300,- Kč
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 500,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 600,- Kč
17 09 04 Směsné stavební a demoliční dopady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 500,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 600,- Kč

Ceník recyklovaných materiálů

Název Frakce Cena od [Kč/t]
Recyklát tříděný cihelný (směsný) 0 - 10 mm 100,- Kč/t
10 - 30 mm 100,- Kč/t
30 - 70 mm 100,- Kč/t
Recyklát netříděný cihelný (směsný) 0 - 70 mm 50,- Kč/t
Recyklát betonový 0 - 70 mm 160,- Kč/t

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Při odběru většího množství recyklátu cena dle dohody.